Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta a respectarii disciplinei contabile, financiare si fiscale de catre contribuabili, in care se tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate juridica care au savarsit fapte sanctionate de legile contabile, fiscale, vamale si de cele care privesc disciplina financiara.

Certificatul de cazier fiscal este obligatoriu sa il prezentati in urmatoarele cazuri:

1. la infiintarea societatilor, a societatilor cooperative, a cooperativelor agricole si a entitatilor fara personalitate juridica, de catre asociaţi, actionari, membri si reprezentantii legali sau desemnati;

2. la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;

3. la cesiunea ori instrainarea sub orice forma a partilor sociale sau a actiunilor, de catre noii asociati, actionari sau membri;

4. la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati, actionari sau membri cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati, actionari sau membri;

5. la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, dupa caz, de catre acestia;

6. la numirea de noi reprezentanti legali, precum si în cazul cooptarii unor noi membri în asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate, de catre acestia;

7. in alte cazuri prevazute de lege.

Obligativitatea certificatului de cazier fiscal este indeplinita in situatiile prevazute la pct. 1-4 pentru persoanele care se inscriu in registrul comertului prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/denumirea si codul numeric personal/codul de identificare fiscala.

Persoanele straine (fizice si juridice) care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prezentate anterior nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au savarsit fapte si nu s-au aflat in situatii de natura celor care se inscriu in evidenta cazierului fiscal, precum si ca nu sunt inregistrati fiscal in Romania.

Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, in cazul contribuabililor persoane fizice, se depune la orice organ fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal, de reprezentantul legal sau prin imputernicitul acestuia in baza actului de imputernicire conform prevederilor Codului de procedura fiscala, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.

Certificatul de cazier fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica, fara perceperea de taxe.

Faptele care se inscriu informatii in cazierul fiscal le regasim enumerate in H.G. nr. 1000/2015.

Printre aceste fapte regasim:

  • nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
  • neinmanarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
  • continuarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii dupa suspendarea activitatii operatorului economic in punctul de lucru;
  • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale;
  • folosirea, cu stiinta, a actelor unei societati radiate, in scopul producerii de consecinte juridice;
  • introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal;
  • dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni;
  • desfasurarea fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc;
  • emiterea unui cec fara a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea in tot ori in parte de disponibilul avut mai inainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare;

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

Eliberarea certifictului de cazier fiscal se face de indata de catre organul fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.